«Морська безпека України». Стислий довідник. (1) Державний кордон України на морі

Богдан УСТИМЕНКО,
Адвокат, керівник «Українського інституту морського права і безпеки»

Тетяна УСТИМЕНКО,
к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права
і процесу Національної академії внутрішніх справ

Від редакції BlackSeaNews

7 грудня 2021 року Міжвідомча робоча група під головуванням Секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБОУ) Олексія Данілова завершила роботу над проєктом «Стратегії морської безпеки України», документ ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

Стратегію розроблено з урахуванням сучасного досвіду провідних морських держав світу, позицій вчених з морського права, у ньому враховано пропозиції 16 органів влади, громадських експертів та бізнес-асоціацій. Члени робочої групи підтримали проєкт, остаточний текст документу після узгодження деяких позицій направлено Президенту України та членам РНБО України.

Стратегія розроблялася із урахуванням багатьох пропозицій, що спрямовані на вирішення проблем, які неодноразово висвітлювалися в публікаціях авторів BlackSeaNews. Тому редакція вирішила створити на основі робіт наших постійних авторів своєрідний стислий та зрозумілий довідник «Морська безпека України». Термінологія, проблеми та рішення, в якому розкривається основна термінологія та проблеми, що пов'язані з морською безпекою, та надаються професійні пояснення.

Зміст

(1) Державний кордон України на морі

(2) Прилегла зона

(3) Виключна економічна зона та континентальний шельф

(4) Морські кордони України з Туреччиною та Румунією

(5) Морські кордони України з РФ

(6) «Історичні води» Азовського моря і Керченської протоки

(7) «Внутрішні води» та кордони в Азовському морі та Керченській протоці

(8) Конфлікт біля острову Тузла та договір під примусом

(9). Делімітація Азовського моря та Керченської протоки згідно Конвенції ООН по морському праву

(10). Якою може бути примусова процедура делімітації морського кордону між Україною та РФ

(11) Іноземні військові навчання у виключній економічній зоні України

(12) Правові аспекти видобування вуглеводнів у виключній економічній зоні України

(13) Заборона перебування суден і кораблів у 12-мильній зоні у Кримського півострова

(14) Загрози морських форматів за участю РФ

(15) Необхідні юридичні кроки України

 

* * *

Є вочевидь зрозумілим, що для морської держави критично важливе значення мають її морські кордони. Але що саме вони визначають?

Морські кордони розділяють морські простори (зони) різних країн.

Слід почати з того, що відповідно до типології морських просторів, докладно описаної одним із провідних у світі вчених сучасності в галузі міжнародного морського права Йошифумі Танакою, морські простори поділяються на декілька юрисдикційних зон.

Враховуючи критерій національної юрисдикції прибережної держави, морські простори можуть бути поділені на дві основні категорії:
1) морські простори під національною юрисдикцією;
2) морські простори поза межами національної юрисдикції.

До першої категорії належать внутрішні води, територіальні моря, міжнародні протоки, архіпелагічні води, прилегла зона, виключні економічні зони та континентальний шельф, а до другої – відкрите море та Район (так переведений в офіціальному тексті Конвенції англійський термін Area – прим. ред).

Морські простори. Територіальне море – Прилегла зона – Державний кордон на морі – Виключна (морська) економічна зона – Континентальний шельф прибережної держави. Карта-схема - Ms. Frida María Armas Pfirter, Professor of Public International Law Buenos Aires University, Austral University

Водночас для цілей цієї статті ми детально розглядатимемо лише морські простори під назвами «територіальне море» (1), «прилегла зона» (2), «виключна економічна зона» (3) та «континентальний шельф» (4) в контексті так званої «Конституції Океанів» – Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права (далі – Конвенція) та національного законодавства України. Поміж усіх міжнародних документів Конвенція за значимістю посідає умовне друге місце у світі після Статуту Організації Об’єднаних Націй та є фундаментом морського права.

Окрім цього, для більш чіткого розуміння різниці між термінами «морський кордон» та «державний кордон» вбачаємо за слушне звернути увагу на доленосне для України рішення Міжнародного Суду Організації Об’єднаних Націй (далі – Міжнародний Суд ООН) у справі «Румунія проти України» від 03.02.2009 року.

В рамках цього рішення він визначив: морський кордон, що розділяє континентальний шельф та виключні економічні зони, не варто уподібнювати державному кордону, що розділяє території держав. Перший визначає кордони морських зон, де відповідно до міжнародного права прибережні держави мають деякі суверенні права для певних цілей. Останній визначає територіальні межі державного суверенітету.

Територіальне море

Опис морських просторів (зон) варто розпочати з територіального моря.

Згідно зі статтею 1 Конституції Україна є суверенною та незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Приписами статті 2 Конституції України встановлено, що суверенітет країни поширюється на всю її територію, яка в межах чинного кордону є цілісною та недоторканною.

Частиною 1 статті 2 Конвенції ООН з морського права визначено, що суверенітет прибережної держави поширюється за межі її суходолу та внутрішніх вод на прилеглий морський пояс, який називається територіальним морем. Зазначений суверенітет поширюється на повітряний простір над територіальним морем, так само як на його дно і надра.

Окрім цього, як зазначає стаття 3 Конвенції, кожна держава має право встановлювати ширину свого територіального моря до межі, що не перевищує 12 морських миль, які відлічуються від вихідних ліній, визначених відповідно до цієї Конвенції.

Територіальне море України

Зовнішньою межею територіального моря є лінія, кожна точка якої знаходиться від найближчої точки вихідної лінії на відстані, рівній ширині територіального моря (стаття 4 Конвенції).

Територіальне море України

Статтею 15 Конвенції закріплено, що у разі, коли береги двох держав розташовані один навпроти іншого або прилягають один до одного, ні перша, ні друга держава не мають права, якщо тільки вони не уклали угоду про інше, поширювати своє територіальне море за серединну лінію, проведену таким чином, що кожна її точка є рівновіддаленою від найближчих точок вихідних ліній, від яких відлічується ширина територіального моря кожної з цих двох держав. Однак це положення не застосовується, якщо в силу історично сформованих правових підстав чи інших особливих обставин необхідно розмежувати територіальні моря двох держав в інший спосіб, ніж зазначено в вищезгаданому положенні.

Державний кордон на морі

Водночас слід також звернути увагу і на норми національного законодавства, що стосуються територіального моря України. Так, відповідно до статті 1 закону «Про державний кордон України» (далі – Закон про держкордон) держкордоном України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України – суші, вод, надр, повітряного простору.

Державний кордон України визначається її Конституцією та законами, а також її міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України (стаття 2 Закону про держкордон).

Згідно зі статтею 3 закону про держкордон України, якщо її міжнародними договорами не передбачено інше, державний кордон на морі встановлюється за зовнішньою межею територіального моря України.

Лінії державного кордону України та інших прибережних держав у Чорному морі

Відповідно до статті 5 закону про держкордон до територіального моря України належать прибережні морські води завширшки 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, або від прямих вихідних ліній, які з’єднують відповідні точки.

В окремих випадках інша ширина територіального моря України може встановлюватися міжнародними договорами України, а за відсутності договорів – відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Далі буде...

 

Використані джерела:

1. Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1307. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF.

2. Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea, third edition (Cambridge University Press, 2019), p. 7.

3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10.12.1982, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року» № 728-XIV від 03.06.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999 р., № 31, стаття 254.

4. Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда 2008-2012 годы (ООН, Нью-Йорк, 2014 год). URL: // https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf. - С. 85.

5. Конституція України від 28.06.2996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р., № 30, стаття 141.

6. Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992 р., № 2, стаття 5.

7. Про прилеглу зону України: Закон України від 06.12.2018 р. // Офіційний вісник України. – 2019 р., № 4, стор. 11, стаття 105.

8. Про виключну морську (економічну) зону: Закон України від 16.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995 р., № 21, стаття 152.

9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003 р., № 11, стор. 303, стаття 462.

10. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Туреччина про кордон економічних (морських) зон України і Республіки Туреччина від 30.05.1994 р. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792_008.

11. Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією від 02.06.1997 р., ратифікований 17.07.1997 р. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642_003 .

12. Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда 2008-2012 годы (ООН, Нью-Йорк, 2014 год). URL: // https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ru.pdf. – С. 69.

13. Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 р. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205.

14. Розпорядження Президента України «Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 6 жовтня 1998 року № 515 «Про охорону державного кордону України в Азовському та Чорному морях і Керченській протоці та забезпечення прав України у виключній (морській) економічній зоні та континентальному шельфі у північно-східній частині Чорного моря» від 6 серпня 1999 року № 187/99-рп. URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/99-%D1%80%D0%BF.

* * *

Ця публікація створена за підтримки Європейського Фонду за Демократію (EED). Зміст публікації не обов'язково відображає думку EED і є предметом виключної відповідальності авторів.

Ще на цю тему